Case Studies

Kantoren

Case Study 1

Met het oog op de jaarlijkse beoordeling van haar patrimonium wordt voor de klant een rapportering opgebouwd dat een kwalitatief en een kwantitatief oordeel geeft over de evolutie van het patrimonium.

De panden zijn over het hele land verspreid.

dC&P doet de volledige opvolging van de informatiestromen van de beheerders van de eigendommen tot de verwerking ervan in de verschillende rapporteringsmodellen met in het bijzonder rekenmodellen aangepast aan de specifieke eigendomsstructuren.

Case Study 2

In de context van het strategisch beheer van eigendommen werd een marktsituering uitgewerkt volgens een aangepast model van de REN-normen (Real Estate Norm) gekoppeld aan een aangepaste marktverkenning en besluiten met betrekking tot de commercialiseringsmogelijkheden.

In de context van de verwerving van nieuwe eigendommen werd een volledige “due diligence” uitgevoerd. Daarbij werden betrokken panden voorafgaandelijk afgetoetst ten opzichte van alternatieve investeringsmogelijkheden om een correcte afweging van de prijs mogelijk te maken

Uiteraard werd voorafgaandelijk een grondige marktverkenning uitgevoerd.

Case Study 3

De doelstelling van de studie voor de hoofdzetel van een overheidsinstelling in Brussel was een locatie-studie te doen van hun huidige huisvesting en deze af te wegen op technisch en organisatorisch vlak ten opzichte van andere alternatieve mogelijkheden.

Het resultaat was het aanrijken van een beslissingsinstrument ten einde, op basis van de beschikbare concrete feiten, een rationele en verantwoorde keuze te maken tussen de verschillende (her)huisvestingsmogelijkheden.

Industrie

Case Study 1

De Haven van Brussel en sommige concessiehouders dienen rekening te houden met de beslissing van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot het inplanten van een stadspark (met openlucht-zwembad) in het zogenaamde Beco Bekken.

dC&P heeft daarbij de volledige rapportering uitgewerkt gaande van opnames ter plaatse, de aangepaste marktverkenning tot de verwerking van de besluiten in een aangepaste rapportering.

Case Study 2

Een overheidsdienst vertrouwde de Crombrugghe & Partners de opdracht toe om de marktwaarde te definiëren van een industriële site aangelegd en uitgebaat als betoncentrale evenals stockageplaats van bouwmateriaal.

Daarbij werden de herontwikkelingsmogelijkheden onderzocht en afgetoetst op hun haalbaarheid.

De gehele site had een oppervlakte van meer dan 30,000 m².

Case Study 3

Een omvangrijke industriële site werd door de uitbater te koop aangeboden. In dit dossier diende naast de marktverkenning rekening gehouden te worden met de saneringsproblematiek en ermee verbonden termijnen evenals de afbraakkosten van achtergelaten ondergrondse en bovengrondse infrastructuur.

dC&P werkte de volledige rapportering uit inclusief de haalbaarheidsstudies op herontwikkelingsmogelijkheden of het verkavelingspotentieel.

Logistiek

Case Study 1

Een buitenlandse investeerder wenst over te gaan tot de aankoop van een omvangrijk logistiek project op havengronden die in onderconcessie zijn.

De complexe eigendomsstructuur met bepaalde opties vereiste een grondig onderzoek van de contractuele documenten evenals de nodige kennis van de fiscale randgegevens om tot een correcte besluitvorming te komen.

Case Study 2

Het kantoor dC&P treedt op als huistaxateur van een bekend beursgenoteerd fonds,

waarvoor het periodiek de waarde van het volledig patrimonium bepaald.  Het geeft eveneens advies over de invloed van bepaalde contractuele opties op de uiteindelijke waarde en ondesrteunt aldus het beleid.

Retail

Case Study 1

Een outlet-centre of fabriekswinkel die een bijzondere vergunning heeft om voortdurend aan soldenvoorwaarden voorbije collecties aan te bieden is op zich een bijzonder type vastgoed.

Er zijn er heden slechts een 3-tal in ons land. Daarenboven draait dit type vastgoed op omzethuren die een bijzonder begrip van de operationele context vergen.
Het kantoor voerde de kwartaal en jaarlijkse hertaxaties uit.

Case Study 2

In de context van de financiering dient voor een buitenlandse bank een grondig dossier uitgewerkt te worden met betrekking tot een project voor een provinciaal winkelcentrum.

Ook in deze context zijn omzethuren en uitbreidingsmogelijkheden doorslaggevend.

Case Study 3

Voor de beoordeling van een complex en uitgebreid winkelcentrum werden de huurwaarden afgewogen in functie van de betrokken verdiepingen, de betrokken zonering (ITZA huurprijzen) en de segmentering binnen het gehele complex, conform de betrokken socio-economische vergunningen.

Leisure

Case Study 1

In de context van het strategisch beheer was voor de aandeelhouders een grondig nazicht van alle aspecten van een geklasseerd eigendom met hotel vereist naast een doordacht waardeadvies.

Case Study 2

Met  betrekking tot de financiering van een beursgenoteerd fonds werd op recurrente basis een analyse gemaakt van de bedrijfsresultaten

Ook een marktconforme waardebepaling werd opgesteld.

Case Study 3

Rekening houdend met de eerder gemaakte taxaties door gespecialiseerde internationale groepen, de beschikbare gegevens van de business vooruitzichten en de financiële gegevens met betrekking tot het rendement op eigen vermogen in de algemene bedrijfsstrategie, werd gevraagd aan de Crombrugghe & Partners om alstussentijdse informatie voor aandeelhouders en equity providers, een analyse te maken op basis van de updated WACC berekening van een 4-sterren hotel met 200 kamers en bijhorende restaurant, bar, conferentie-en vrijetijdsruimten alsook een golfbaan.

Residentieel

Case Study 1

Bij de potentiele overname door een belangrijke ontwikkelaar van projecten die nationaal verspreid waren werd een marktconforme waardebepaling uitgewerkt die aan de basis lag van de prijsstelling van de betrokken aandelen.

De berekening werd behaald in functie van de vooruitgang van de stedenbouwkundige dossiers, de specifieke kenmerken van betrokken opties, de eventuele vooruitgang van sommige werken en de vordering van de commercialisatie.

Case Study 2

Een Brusselse ontwikkelaar wenst, met het oog op de commercialisering van zijn binnenstedelijk residentieel complex, een grondige marktverkenning ter staving van de prijszetting.

Dit houdt dan ook een grondige marktverkenning in, met aftoetsing van de kwalitatieve eigenschappen van de verschillende concurrerende objecten aan het voorgenomen project.

Case Study 3

In het kader van de uitgifte van een residentiële vastgoed bevak werd het kantoor dC&P benoemd als onafhankelijke taxateur.

Trimestrieel wordt het betrokken aandeel van het parimonium herwaardeerd.

Het kantoor treedt eveneens op voor het waarderen van nieuwe panden die het patrimonium vervoegen.