Algemeen

de Crombrugghe & Partners, met maatschappelijke zetel à de Crombrugghe & Partners nv – Triomflaan 172 – 1160 Brussel,  heden actief onder het ondernemingsnummer BE0462.107.802, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

De Europese wet Algemene Verordening Gegevensbescherming, bijhorende uitvoeringsbesluiten en toekomstige wijzigingen hierop, zorgen voor de bescherming van uw persoonsgegevens.

Contactgegevens
Email: info@decrombrugghe-partners.be

Waarom een privacyverklaring ?

Met deze privacyverklaring licht de Crombrugghe & Partners u toe welke persoonsgegevens er verzameld worden, waarom persoonsgegevens verzameld worden, hoe deze persoonsgegevens worden gebruikt en hoe er veilig mee omgesprongen wordt. Verder verduidelijkt deze privacyverklaring hoe u inspraak hebt en hoe u uw privacy-rechten kan uitoefenen.

Op wie is deze privacyverklaring van toepassing ?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle huidige, voormalige en toekomstige klanten, alsook op alle bezoekers van de website www.decrombrugghe-partners.be, die de Crombrugghe & Partners als verwerkingsverantwoordelijke verwerkt.

Wat betekent ‘verwerken van gegevens’?

Onder het ‘verwerken van persoonsgegevens’ wordt verstaan elke verwerking van informatie over een identificeerbare natuurlijke persoon. Het begrip “verwerken” is uitgebreid en dekt onder andere -al dan niet uitgevoerd via een geautomatiseerde procede- het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden of op eender welke manier ter beschikkingstellen, samenbrengen, combineren, archiveren, wissen of vernietigen van gegevens.

Persoonsgegevens die verwerkt worden

Gebruikersgegevens:
Het merendeel van uw gegevens wordt aan ons meegedeeld door uw actieve interventie.  Aan de hand van gebruikersgegevens wordt u geidentificeerd om vervolgens contact met u op te nemen. Gebruikersgegevens worden verzameld wanneer:

  • u op onze website het contactformulier invult. Uw naam, e-mailadres, boodschap, IP-adres en het tijdstip van verzenden worden veilig opslagen. Dit is noodzakelijk om op een correcte en efficiente manier contact met u te kunnen opnemen.
  • u onze website bezoekt. We verzamelen statistieken via Mailchimp. Het gaat hier om informatie over uw browsertype, unieke identificatie en het aantal keren dat u op een link klikt. Deze gegevens worden gebruikt om de website te verbeteren of eventuele problemen correct te kunnen analyseren.

Waarom verwerken we persoonsgegevens ?

de Crombrugghe & Partners verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U te informeren over wijzigingen van diensten en producten.
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren.
  • Verzenden van nieuwsbrieven en/of brochures om u te informeren.
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren of wanneer u ons een vraag stelt.

Gebruik van cookies

Deze website maakt geen gebruik van cookies en zal bijgevolg geen inbreuk maken op uw privacy. (Een cookie is een tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Analytische cookies bewaren de statistieken van een website. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen).

Wie heeft er toegang tot uw data ?

Data die worden opgeslagen via de website zijn enkel toegankelijk voor websitebeheerders van de Crombrugghe & Partners die beschikken over een beveiligde login.

Hoe worden gegevens beveiligd ?

de Crombrugghe & Partners neemt de bescherming van uw gegevens ter harte en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Deze website wordt periodiek geupdatet en beveiligd. Als u toch de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@decrombrugghe-partners.be.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wanneer u klant bent bij de Crombrugghe & Partners worden uw contact- en facturatiegegevens opgeslagen om de onderlinge samenwerking vlot te laten verlopen. Onze medewerkers hebben eveneens toegang tot uw gegevens, strikt wanneer dit nodig is om verwerking uit te voeren die beschreven werd in deze privacyverklaring. Globaal genomen verstrekt de Crombrugghe & Partners uw persoonsgegevens niet aan derden. Dit gebeurt enkel wanneer dit nodig zou zijn voor de uitvoering van onze onderlinge overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Uw persoonsgegevens worden niet misbruikt voor commerciële doeleinden van derden, noch doorverkocht aan derden.

Welke rechten heeft u?

Recht op toegang
U kan op ieder moment vragen of er al dan niet persoonsgegevens van uw persoon verwerkt worden, en als ze verwerkt worden, om die gegevens in te zien en gedetailleerde informatie te ontvangen.
Recht op verbetering
U bent gerechtigd alle onjuiste persoonsgegevens die op u betrekking hebben kosteloos te doen verbeteren, alsook alle onvolledige persoonsgegevens te vervolledigen. Om uw gegevens up-to-date te kunnen houden wordt er u gevraagd wijzigingen te melden.
Recht op gegevenswissing
U hebt het recht om, zonder onredelijke vertraging, uw persoonsgegevens te laten verwijderen.
Recht op overdraagbaarheid
Bovendien hebt u het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van uw persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.
Recht op bezwaar
U hebt het recht om op grond van een bijzondere situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens indien de verwerking kadert in het gerechtvaardigd belang van de Crombrugghe & Partners.
Recht om toestemming in te trekken
U hebt het recht om toestemming van verwerken van uw persoonsgegevens in te trekken, evenwel zonder dat dit afbreuk kan doen aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming die voor intrekking werd gegeven.

Hoe lang worden gegevens bewaard?

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Privacyverklaring is steeds aanpasbaar

de Crombrugghe & Partners heeft steeds het recht om deze privacyverklaring te wijzigen indien dat nodig zou zijn. Om die reden is het belangrijk om regelmatig deze pagina te bekijken. U raadpleegt momenteel de meest recente versie van onze privacyverklaring. De privacy policy werd het laatst gewijzigd op 25 mei 2018.

Hoe kan u ons bereiken ?

Voor meer informatie over dit privacybeleid of voor klachten in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u contact opnemen via info@decrombrugghe-partners.be.

Een officiele klacht indienen. Waar kan u terecht?

Wanneer uw verzoek niet optimaal kon behandeld worden, hebt u altijd het recht een klacht in te dienen bij de privacy commissie, 35 Drukpersstraat, 1000 Brussel.

Dit kan ook via www.privacycommission.be/nl/contact